FAQs Complain Problems

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा विक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० (तीस) दिने (बढाबढ) (e-bid तथा Hard copy ) बोलपत्र आव्हानको सूचना।