सूचना

Ward Profile

Body:
वडा अध्यक्षहरुको नामावली विवरण
क्र.नं. वडा .नं. नाम,थर सम्पर्क
श्री रोहितमान तामांग 9862926206
श्री सन्तोष सुवेदी 9819744128
श्री पर्शुराम राई 9814734855
श्री चरण कुमार राई 9805999700
श्री देवनारायण चौधरी 9862816656
श्री कमलध्वज राई 9819989518
श्री तेजराज तिम्सिना 9842855905
श्री श्याम बहादुर मगर 9745161666
श्री प्रकाश राउत 9852835208
१० १० श्री राम कुमार खड्का 9842985096